1900.565.615
02383.511.115

Các phòng ban

Ngày 24/2/2015

   
     Phòng Tài chính Kế toán là bộ phận tham mưu cho Giám đốc bệnh viện . Ra đời từ khi bệnh viện được thành lập, ban đầu Phòng Tài chính Kế toán sinh hoạt chung cùng với Phòng Kế hoạch Tổng hợp. Đến năm 2008, phòng được tách riêng. Quá trình phát triển của phòng luôn gắn liền với sự phát triển của bệnh viện.

I, Trưởng phòng: Ông Đinh Văn Thước

Cán bộ nhân viên: 16, trong đó trình độ Đại học: 7.

II, Chức năng nhiệm vụ:

- Thu thập, phản ánh, xử lý và tổng hợp thông tin về nguồn kinh phí đang có và tình hình sử dụng các khoản kinh phí.
- Thực hiện kiểm tra, kiểm soát các khoản thu, chi; Kiểm tra việc quản lý, sử dụng các loại vật tư, tài sản của bệnh viện. Kiểm tra tình hình chấp hành kỷ luật thu nộp ngân sách, chấp hành kỷ luật thanh toán và các chế độ, chính sách tài chính cho Nhà nước
- Cân đối các khoản thu, chi, luôn luôn đảm bảo nguồn tài chính cho bệnh viện mua sắm thuốc men, vật tư y tế, cũng như trong việc xây dựng mở rộng bệnh viện. Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác KCB, trả nợ ngân hàng đúng hạn, cân đối nguồn tài chính cho chi thường xuyên cũng như chi trả tiền lương, thưởng, chế độ cho CBNV.
- Tổ chức thu viện phí với phương châm bảo đảm thu đúng, thu đủ, và kiểm soát sử dụng nguồn thu theo đúng chế độ chính sách hiện hành nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động chuyên môn và đạt hiệu quả cao.

III, Hoạt động chuyên môn

a)   Cơ sở:

01 Khu vực văn phòng chính
01 Khu vực thanh toán viện phí
01 Khu vực y tế thanh toán bảo hiểm.

b)   Kết quả đạt được:

Trong một vài năm trở lại đây, hoạt động của phòng Tài chính Kế toán có rất nhiều tiến bộ và đạt được 1 số thành tựu đáng kể:
- Lập và nộp đúng hạn các báo cáo tài chính. Cung cấp đầy đủ, trung thực các thông tin cho các cơ quan chức năng theo yêu cầu.
- Thực hiện kiểm tra, kiểm soát bảo đảm các khoản thu, chi đúng tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước trên cơ sở hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả.
-  Quản lý chặt chẽ các nguồn thu, đặc biệt là thu viện phí. Tổ chức thu 24/24h bảo đảm thu đúng, thu đủ. Kết quả nguồn thu viện phí ngày một tăng góp phần đáp ứng yêu cầu của hoạt động chuyên môn.
-  Bước đầu tiến hành quản lý thu, chi theo từng khoa, phòng để tiến tới cân đối được thu chi, đáp ứng được ngân sách cho yêu cầu hoạt động chuyên môn, theo mục tiêu phục vụ bệnh nhân ngày càng tốt hơn.
-  Trong hoàn cảnh bệnh viện quá tải, số lượng bệnh nhân khám chữa bệnh đông. Mặc dù kinh phí còn hạn hẹp, song vẫn cân đối đáp ứng được nhu cầu chi cho hoạt động chuyên môn, không để xảy ra hiện tượng thiếu thuốc, dịch, vật tư ... do thiếu kinh phí.

V. Hướng phát triển:

Tiếp tục phấn đấu thực hiện ngày một tốt hơn nhiệm vụ, trong đó đặc biệt chú trọng đến:
- Thực hiện thu chi theo đúng quy định tài chính, hợp lý và có hiệu quả.
- Cải tiến qui trình quản lý thu viện phí tiến tới thực hiện quản lý qua mạng nội bộ với phương châm:
+ Thuận tiện, dễ dàng cho bệnh nhân.
+ Thu đúng, thu đủ, chống thất thu để có đủ kinh phí phục vụ chuyên môn, đồng thời có nguồn miễn giảm cho các đối tượng nghèo, khó khăn...
- Hạch toán thu, chi theo khoa, phòng trong toàn bệnh viện.

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC: