1900.565.615
02383.511.115

Thông báo

Ngày 01/6/2011

 

 

SỞ Y TẾ NGHỆ AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN ĐK 115

 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:  748   /SYT-VP V/v: chế độ các ngày nghỉ, người lao động nữ có thai và sinh con 

Vinh, ngày  2   tháng 6    năm 2011

Kính gửi: Các khoa - phòng.

Căn cứ Bộ Luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1994 (đã sửa đổi, bổ sung các năm 2002, 2006, 2007).

Bệnh viện lược trích một số điều của Bộ Luật liên quan đến ngày nghỉ chế độ cán bộ công nhân viên, người lao động nữ có thai và sinh con sau đây:

I. Điều 78:

“1. Kết hôn, nghỉ 03 ngày.

2. Con kết hôn, nghỉ 01 ngày.

3. Bố mẹ (cả bên chồng và bên vợ) chết, vợ hoặc chồng chết, con chết, nghỉ 03 ngày”.

II. Điều 114:

“1. Người lao động nữ được nghỉ sinh con 04 thángNếu sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con người mẹ được nghỉ thêm 30 ngày. Quyền lợi người lao động nữ trong thời kỳ nghỉ thai sản được quy định tại điều 141 và 144 (Chương XII: Bảo hiểm xã hội).

2. Hết thời gian nghỉ thai sản, nếu có nhu cầu, người lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương theo thỏa thuận với người sử dụng lao động. Người lao động nữ có thể đi làm việc trước khi hết thời gian nghỉ thai sản, nếu đã nghỉ ít nhất được hai tháng sau khi nghỉ sinh và có giấy của thầy thuốc chứng nhận việc trở lại làm việc sớm không có hại cho sức khỏe và phải báo cho người sử dụng lao động biết trước. Trong trường hợp này, người lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản, ngoài tiền lương của những ngày làm việc”.

III. Điều 115: “Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ có thai từ tháng thứ 7 trở lên và đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi làm thêm giờ, làm việc ban đêm và đi công tác xa”.

Trên cơ sở nội dung điều 115 này, Bệnh viện áp dụng:

- Người lao động nữ có thai từ thàng thứ 7 trở lên và đang nuôi con đưới 12 tháng, không bố trí trực. Sau đó (tháng thứ 13) bố trí trực như những lao động khác.

- Thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi, được nghỉ mỗi ngày 60 phút (buổi sáng 30 phút, buổi chiều 30 phút) trong thời gian làm việc.

IV. Điều 117: “Nghỉ để chăm sóc con dưới 7 tuổi ốm đau, người lao động nữ được hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội”:

- Một tuổi đến ba tuổi, nghỉ 20 ngày/năm.

- Bốn tuổi đến sáu tuổi, nghỉ 15 ngày/năm.

(Nghỉ chăm sóc con ốm đau, phải báo cho lãnh đạo khoa-phòng)

Nhận được hướng dẫn này, đề nghị khoa-phòng phổ biến cho CBCNV biết để thực hiện. Nếu có nội dung chưa rõ, phản ánh lên lãnh đạo Bệnh viện để giải thích hoặc sửa đổi, bổ sung.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                                        Giám đốc bệnh viện (Đã ký)

- Như trên

- Lưu VT

 

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC: