Tổng hợp các ý kiến bệnh nhân, cách xử lý của bệnh viện từ tháng 1- tháng 8:

https://drive.google.com/file/d/12Bqzi8Cy_3VtFQ8INo-ZS2K0SjoBSqNU/view?usp=sharing